ترجمه مقاله

بوزون X

boson X

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بوزون اَبَرسنگین
ترجمه مقاله