ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوران

buran, purga, burga

واژه‌های مصوب فرهنگستان

باد قوی شمال‌شرقی در روسیه و آسیای مرکزی متـ . سپیدبوران white buran
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ