ترجمه مقاله

بهسازی لبه

edge enhancement

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی روش پردازش تصویر که در آن بر ظاهرساختن خطوط و لبه‌ها تأکید می‌شود
ترجمه مقاله