ترجمه مقاله

بهسازی تباین تصویر

image contrast enhancement

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پردازش تصویر به‌نحوی‌که در آن تباین تصویر بهبود ‌یابد
ترجمه مقاله