ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بن‌سازۀ محصول

product platform

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌ای از اجزای ثابت که تنوع و تکامل‌پذیری کل سامانه را با محدودسازی وابستگی میان دیگر اجزا ممکن می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ