ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بُن تخمک

chalaza

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی از تخمک یا دانه که تخمک‌پوش‌ها را به یکدیگر و به خورش پیوند می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ