ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بند موصولی

relative clause

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بندی که توصیف‌کنندۀ یک گروه اسمی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ