ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلوغ بافتی

textural maturity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بلوغ رسوبی که در آن شکلِ ماسه به محصول نهایی بافتی نزدیک می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ