ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بلور دومحوره

biaxial crystal

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بلوری دوشکست با راستاهای دوگانه که سرعت پرتوهای عادی و غیرعادی نور در آنها با هم برابر است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما