ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلور دومحوره

biaxial crystal

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بلوری دوشکست با راستاهای دوگانه که سرعت پرتوهای عادی و غیرعادی نور در آنها با هم برابر است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ