ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلندی تنه

fishing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فاصلۀ میان بُن تاج ریل و سر پایۀ ریل که محل تماس ریل و صفحات اتصالی نیز هست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ