ترجمه مقاله

بسپارش کاتیونی

cationic polymerization

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بسپارش یونی زنجیره‌ای که مرکز فعال در آن یک کاتیون است
ترجمه مقاله