ترجمه مقاله

بسپارش نامیزه‌ای

emulsion polymerization

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی واکنش بسپارش که در یکی از فازهای یک نامیزه انجام ‌می‌شود
ترجمه مقاله