ترجمه مقاله

بسپارش تراکمی

condensation polymerization

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بسپارش که در جریان آن، در هنگام تلفیق تکپارها برای شکل‌گیری بسپار موادی ساده، مانند آب و آمونیاک و هیدروکلریک‌اسید و کربن‌دی‌اکسید، حذف می‌شود
ترجمه مقاله