ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزل ‌مفصل

arthrocentesis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بیرون کشیدن مایع داخل مفصل با استفاده از سوزن متـ . بند‌آهنج
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ