ترجمه مقاله

بزرگی در مقیاس ریشتر، بزرگی ریشتر

Richter magnitude

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بزرگی محلی
ترجمه مقاله