ترجمه مقاله

برگ‏زدایی

defoliation 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطع برگ و اندام‌های هوایی گیاه با دست یا با استفاده از مواد شیمیایی
ترجمه مقاله