ترجمه مقاله

برگ‏ریزی 1

defoliation 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ریزش برگ گیاه
ترجمه مقاله