ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگوارگی صفحۀ محوری

axial plane foliation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برگوارگی در سنگ‌ها که به موازات صفحۀ محوری چین توسعه یافته است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ