ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

برگردان 1

chorus 1, refrain, burden

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قسمتی از متن یا موسیقی که در یک قطعۀ چندبندی بعد از هر بند تکرار می‏شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما