ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برون‌انطباق

accommodation 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازگار کردن طرحوارۀ ذهنی برای انطباق اطلاعات کسب‌شده ازطریق تجربه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ