ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برهم‌کنش مُغَذی‌ـ مُغَذی

nutrient-nutrient interaction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برهم‌کنش دو یا چند مادۀ غذایی در بدن که ممکن است تأثیر مواد مغذی را کاهش دهد یا عوارض جانبی در پی داشته باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ