ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برهم‌کنش دارو ـ دارو

drug-drug interaction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تغییر عملکرد پیش‌بینی‌شدة دارو در نتیجة مصرف هم‌زمان یا تقریباً هم‌زمان آن با دارویی دیگر متـ . تداخل دارو ـ دارو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ