ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برنامۀ جابه‌جایی

movement schedule

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برنامه‌ای که برای پایش یا ردگیری محموله یا کارکنان یا ملزومات جابه‌جایی تنظیم می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ