ترجمه مقاله

برنامۀ تنظیم خانواده

family planning program, family planning

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اقداماتی که به زوج‌ها در پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و فاصله‌گذاری بین حاملگی‌ها و تعیین تعداد فرزندان خانواده کمک می‌کند
ترجمه مقاله