ترجمه مقاله

برنامه‌ریزی خطی

linear programming, LP

واژه‌های مصوب فرهنگستان

[ریاضی] شاخه‌ای از ریاضی که تابعی خطی را با در نظر گرفتن تعدادی قید خطی کمینه یا بیشینه می‌سازد [مدیریت] ابزار تصمیم‌گیری (decision making) بهینه‌ که در آن هدف تابعی خطی است و محدودیت‌ها به‌صورت مساوی‌ها و نامساوی‌های خطی نمایش داده می‌شوند
ترجمه مقاله