ترجمه مقاله

بُرشگر هشت‌بازه

eight-base cutter,eight-base-pair cutter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زی‌مایه‌ای برشگر که یک توالی هشت‌نوکلئوتیدی خاص را شناسایی می‌کند و برش می‌دهد نیز: هشت‌بُر eight-cutter
ترجمه مقاله