ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بُرشگر شش‌بازه

six-base cutter,six-base-pair cutter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زی‌مایه‌ای برشگر که یک توالی شش‌نوکلئوتیدی خاص را شناسایی می‌کند و برش می‌دهد نیز: شش‌بُر six-cutter
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ