ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

برشکاری قوسی کربنی

carbon arc cutting, CAC

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی برشکاری قوسی که در آن از الکترود کربنی استفاده می‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما