ترجمه مقاله

برشکاری قوسی هواکربنی

air carbon arc cutting, CAC-A, AC-A

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی برشکاری قوسی که در آن گرمای حاصل از الکترود کربنی و فلز، با دمیدن هوای فشرده و زدودن فلز مذاب ایجاد می‌شود
ترجمه مقاله