ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برشته‌کن پیوسته

continuous roaster

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی برشته‌کن پربازده که در آن دانه‌های قهوه به‌‌طور پیوسته وارد و محصول برشته‌شده نیز به‌طور پیوسته از آن خارج می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ