ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برشته‌کن ناپیوسته

batch roaster

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی برشته‌کن که در آن میزان مشخصی از قهوه در مدت‌زمان معینی برشته می‌شود و قهوة برشته‌شده پیش از افزودن دستة بعدی از دستگاه خارج می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ