ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برشته‌کن قهوه، برشته‌کن

coffee roaster

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی ویژة برشته کردن قهوه متـ . دستگاه برشته‌کنی coffee roasting machine
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ