ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برشته‌کن بسترسیال

fluid-bed roaster

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی برشته‌کن که در آن هوای داغ از روی دانه‌های قهوه عبور داده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ