ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برداشت عکسی

photographic survey

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برداشت‍ی که با استفاده از عکس‌های هوایی یا زمینی انجام می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ