ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برخورد

impact

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تماس میان دو جسم که در جریان آن تکانه از یک جسم به جسم دیگر منتقل می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ