ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برخورد مستقیم

direct impact

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برخوردی که در آن سرعت دو جسم در لحظة برخورد در یک راستاست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ