ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برخورد مایل

oblique impact

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برخوردی که در آن سرعت دو جسم در لحظة برخورد در یک راستا نیست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ