ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برجستگان

remarkable people, remarkable person, RP, imaginative individuals

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افراد شاخصی که در درک از آینده جهش ایجاد می‌کنند و اندیشه‌ها و دانش آینده را برای دیگران آشکار می‌سازند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ