ترجمه مقاله

برآوردگر خطی

linear estimator

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برآوردگری که تابعی خطی از مشاهدات نمونه است
ترجمه مقاله