ترجمه مقاله

برآوردگر اریب

biased estimator

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برآوردگری که امید ریاضی آن برابر با مقدار پارامتر مورد برآورد نیست
ترجمه مقاله