ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بدون ذکر منبع

on background

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اطلاعاتی که بدون ذکر نام منبع مشخص برای انتشار عرضه می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ