ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخو

shackle, shot 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

1. قطعه‏فلزی به شکل U یا D یا مانند آن که برای اتصال قطعات زنجیر یا اتصالات دیگر به کار می‌رود 2. طول استانداردی از زنجیر لنگر به اندازۀ 27/5 متر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ