ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخوی شناوه، بخوی بویه

buoy shackle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بخوی مهار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ