ترجمه مقاله

بحران

crisis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لحظه‌ای از داستان فیلم یا نمایش که گره و کشمکش را نشان می‌دهد
ترجمه مقاله