ترجمه مقاله

باکتری‌های متان‌ساز

methane-forming bacteria

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گروهی از باکتری‌های بی‌هوازی که با تجزیۀ بی‌هوازی اسیدهای آلی، گاز متان و دی‌اکسید کربن تولید می‌کنند
ترجمه مقاله