ترجمه مقاله

باند بسامد رادیویی

radio frequency band

واژه‌های مصوب فرهنگستان

طیف بسامد رادیویی که به یک رشته محدوده‏های بسامدیِ کوچک تقسیم می‏شود متـ . طیف بسامد 2 radio spectrum
ترجمه مقاله