ترجمه مقاله

بال‌گروه

heli team, helicopter team

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گروهی متشکل از نیروهای مجهز به تجهیزات رزمی که با استفاده از بالگرد ترابری می‌شوند
ترجمه مقاله