ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالگرد هجومی

assault helicopter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بالگردی که از آن در جابه‌جایی نیروهای هجومی خودی برای درگیری با نیروهای دشمن و حمله به آنها یا تصرف و حفظ عوارض حساس منطقة عملیات استفاده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ