ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالون

balloon

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وسیله‏ای هوایی که نیروی جلوبرنده ندارد و بر بعضی از آنها موتور نصب می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ